write name on animated golden birthday cake card

write name on animated golden birthday cake card
Name: