write name on gif photo happy birthday wishes

write name on gif photo happy birthday wishes
Name: