write a name on birthday cake photo

write a name on birthday cake photo
Name: