write your name on salman khan photo

write your name on salman khan photo
Name: